امـروز، سه شنبه, 29 مرداد 1398
  • آسایش دام و ارتباط آن با سلامت و عملکرد حیوانات و کیفیت فراورده های خام دامی
  • همه‌گیر شناسی بیماری‌های عفونی و غیر عفونی
  • تحلیل روش‌های مدیریتی موجود
  • نوآوری در زمینه مدیریت بهداشت دام
  • بهداشت خوراک دام
  • روش‌های سالم‌سازی غذاهای دامی
  • مدیریت تجویز مکمل‌ها و افزودنی‌ها
  • عملکرد نابهینه و روش‌های بررسی آن
  • پرورش و مدیریت دامدر شرایط دشوار