دکتر محمد نوری

سندروم متابولیك در گاوهای شیری

دکتر غلامرضا محمدی

عوامل مستعد كننده بیماریهای تنفسی گوساله‌ها

دكتر آریا رسولی

عوارض کوتاه مدت و بلند مدت اسیدوز تحت حاد شکمبه در گاوهای شیری

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیكلایی

واكسیناسیون در نشخوارکنندگان کوچک

دکتر محمد رحیم احمدی

مدیریت و معاینات پیرامون زایمان در گاوهای شیری

دکتر مسعود حق خواه

روش های کاربردی پیشگیری از بیماری یون در گله‌های گاو شیری

دكتر شهرام شكرفروش

یافته‌های كشتارگاهی عوامل حذف گاوهای شیری