1. عنوان کارگاه آموزشی: اشتباهات رایج در مدیریت گاوهای خشک و دورۀ انتقال

مدرسین:

دکتر مهدی محبی

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دكتر كامران شريفی

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 مدت: 4 ساعت


  1. عنوان كارگاه: دلایل اقتصادی و زیست محیطی استفاده از فناوری های تولید مثل در گوسفند و بز

مدرس:

دكتر سید مرتضی آقامیری

دانشیار دانشگاه شهید با هنر كرمان

 مدت: 4 ساعت


  1. عنوان کارگاه آموزشی: نکاتی درباره تغذیه کاربردی اسب و پیشگیری از بیماری های وابسته به تغذیه

مدرسین:

دکتر آرش امیدی

دکتر آرش امیدی

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دكتر محمد صیرفی نیا

دكتر محمد صیرفی نیا

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت خوراک دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

 مدت: 4 ساعت


هزینه شرکت در کارگاه:

  • دانشجویان: 300000 ریال
  • آزاد: 600000 ریال